Algemene voorwaarden van De Tentenwinkel

Algemene voorwaarden De Tentenwinkel / De Daktentwinkel

Ondernemer

Naam : De Tentenwinkel / De Daktentwinkel zijn onderdeel van Highmoor Outdoor B.V. in de algemene voorwaarden benoemd als Highmoor Outdoor B.V. 
Vestigings- en bezoekadres : Pascalstraat 16, 7903BJ  Hoogeveen
Telefoonnummer : 06 48533217
E-mailadres : detentenwinkel@gmail.com
KvK-nummer : 88338258


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - De aanbieding
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - Levering
Artikel 7 - Conformiteit en garantie
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Artikel 10 - Herroepingsrecht
Artikel 11 – Persoonsgegevens
Artikel 12 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met De Tentenwinkel / De Daktentwinkel / Highmoor Outdoor B.V.
3. Dag: werkdag;
4. Highmoor Outdoor die zaken op afstand aan consumenten aanbiedt;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door De Tentenwinkel / De Daktentwinkel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Schade: alle door Klant geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade;
8. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Highmoor Outdoor BV
9. Zaak: alle stoffelijke producten die ter uitvoering van een Overeenkomst aan consument (zullen) worden (af)geleverd;


Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Highmoor Outdoor B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Highmoor Outdoor B.V. en Consument.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Highmoor Outdoor B.V.. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
3. Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 - De aanbieding

1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
2. Iedere aanbieding bevat een beschrijving met de belangrijkste kenmerken van de aangeboden zaken en die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de aanbieding door de Consument mogelijk te maken.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden Highmoor Outdoor B.V. niet.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Highmoor Outdoor B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Highmoor Outdoor B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.


Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Highmoor Outdoor B.V. zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Highmoor Outdoor B.V. is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Highmoor Outdoor B.V. kan onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Highmoor Outdoor B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Highmoor Outdoor B.V. gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel om aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 5 - De prijs

1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden zaken gegarandeerd.
2. De prijs van de in de aanbieding genoemde zaken is inclusief btw.
3. Indien Highmoor Outdoor BV met de Consument bij de totstandkoming van de Overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Highmoor Outdoor BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien deze het gevolg is van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen. Verder kan Highmoor Outdoor B.V. zaken waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Highmoor Outdoor B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.
4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, kan de Consument de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, ook wanneer de prijs onder voorbehoud is gegeven, tenzij: a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, of b. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 6 - Levering

1. Highmoor Outdoor B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van zaken.
2. De levering geschiedt op het door de Consument opgegeven afleveradres.
3. De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
4. Highmoor Outdoor B.V. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico van de Consument. Highmoor Outdoor B.V. zal hem hierover informeren. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6. Indien Highmoor Outdoor B.V. gegevens nodig heeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Consument deze aan Highmoor Outdoor B.V. ter beschikking heeft gesteld.
7. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal Highmoor Outdoor B.V. het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal Highmoor Outdoor B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Highmoor Outdoor B.V. tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Highmoor Outdoor B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

1. Highmoor Outdoor B.V. staat er voor in dat de zaken voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De in het vorige lid genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Consument of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Highmoor Outdoor B.V., de Consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
Artikel 8 - Betaling
1. Voorzover geen vooruitbetaling is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Highmoor Outdoor B.V. te melden.
4. Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Consument.
5. Indien de Consument in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige voldoening van een geldsom, dan is Highmoor Outdoor B.V. gerechtigd om in geval van facturen welke 30 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,-.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Highmoor Outdoor B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Consument Highmoor Outdoor B.V. zo spoedig mogelijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stelt om de tekortkoming te kunnen zuiveren en Highmoor Outdoor B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
2. Indien Highmoor Outdoor B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Highmoor Outdoor B.V. te verstrekken uitkering, of, indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Highmoor Outdoor B.V. beperkt tot het bedrag van de factuur voor de zaak dat tot aansprakelijkheid heeft geleid.
3. Highmoor Outdoor B.V. is niet aansprakelijk voor de eventuele aanwezigheid van bij de wet verboden stoffen in geleverde zaken en evenmin voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, indien Highmoor Outdoor B.V. op het moment van levering daarvan niet op de hoogte was of kon zijn.
4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Highmoor Outdoor B.V. nimmer aansprakelijk.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden; b. de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Highmoor Outdoor B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Highmoor Outdoor B.V. toegerekend kan worden; c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden;
6. Highmoor Outdoor B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen gevolgschade, gemis van het genot van een zaak, verblijf of reiskosten in verband met het niet kunnen gebruiken van het gekochte zaak, kosten om contact op te nemen met Highmoor Outdoor B.V., kosten om zaken op het vestigingsadres van Highmoor Outdoor B.V. te kunnen aanbieden, gemiste besparingen en kosten van vervangende zaken.
7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Highmoor Outdoor B.V. of zijn ondergeschikten.
8. Highmoor Outdoor B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Highmoor Outdoor B.V. is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Highmoor Outdoor B.V. kenbaar behoorde te zijn.
9. Highmoor Outdoor B.V. is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Highmoor Outdoor B.V., die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Highmoor Outdoor B.V. kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Highmoor Outdoor B.V. ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Highmoor Outdoor B.V. kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Highmoor Outdoor B.V. had moeten leveren.


Artikel 10 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van zaken heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument.
2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Highmoor Outdoor B.V. retourneren, conform de door Highmoor Outdoor B.V.  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht komen de kosten van terugzending van de zaak voor zijn rekening.
4. Indien de Consument een bedrag heeft betaald aan Highmoor Outdoor B.V., zal Highmoor Outdoor B.V. dit bedrag (minus de door Highmoor Outdoor B.V. gemaakte verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen. Met voorbehoud dat de artikelen in originele, nette en werkende staat ontvangen worden door Highmoor Outdoor B.V.. Indien de terugzending niet op tijd wordt ontvangen door Highmoor Outdoor B.V., geschiedt terugbetaling enkel indien de Consument kan bewijzen dat de zaak tijdig is teruggezonden, althans dat de Consument tijdig van zijn Herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt.


Artikel 11 – Persoonsgegevens

1. Highmoor Outdoor B.V. verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van door haar overeengekomen contractuele verplichtingen op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Daarbij volgt zij de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend) de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet.
2. Alle informatie met betrekking tot de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, zijn neergelegd in de privacyverklaring van Highmoor Outdoor B.V.. De privacyverklaring is op de website van De Tentenwinkel / De Daktentwinkel na te lezen.
3. Indien sprake is van wijzigingen in de (Europese) privacywet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, is Highmoor Outdoor B.V. gerechtigd deze Voorwaarden en haar privacy voorwaarden zoals neergelegd in de privacyverklaring, te wijzigen.
Artikel 12 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Highmoor Outdoor B.V. en de Consument waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende of verbandhoudende met de overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde behoudens zaken waarop artikel 108 Rv lid 2 op van toepassing is. Alvorens een geschil aan de rechtbank als voornoemd voor te leggen zullen partijen ernaar streven het geschil in goed overleg op te lossen.


Aanvullende voorwaarden aangaande het huren van daktenten bij De Tentenwinkel / De Daktentwinkel en Highmoor Outdoor.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, iedere reserveringsaanvraag en elke overeenkomst van huur en verhuur – al dan niet tot stand gekomen via de website De Tentenwinkel, De Daktentwinkel en Highmoor Outdoor, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen “verhuurder”.
2. De huurder is een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en verder wordt aangeduid als “de huurder”.
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van verhuurder, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, zoals whatsApp.
5. Onder “het gehuurde” wordt verstaan: de in de huurovereenkomst nader omschreven daktent inclusief overeengekomen toebehoren (zoals matras, ladder, luifel) en eventuele aanvullende producten die verhuurder aan de huurder ter beschikking stelt.
6. Onder “website” wordt verstaan: de website www.dedaktentwinkel.nl of www.detentewinkel.nl .
7. Onder “voertuig” wordt verstaan: een personen- of bestelauto. Hieronder wordt mede begrepen de aan het voertuig gekoppelde caravan of aanhanger.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nieuwe overeenkomsten/nieuwe huurperiodes.
Artikel 2: (Reserverings-)aanvraag, aanbod
1. Tenzij de huurder op andere wijze aan verhuurder vraagt een aanbod te doen voor de verhuur, kan de huurder via de website of mail een reserveringsaanvraag invullen en versturen. Een dergelijke aanvraag betreft slechts een verzoek aan verhuurder tot het doen van een aanbod voor de verhuur. De huurder kan geen rechten ontlenen aan de reserveringsaanvraag. De huurder is verantwoordelijk voor het volledig, correct en naar waarheid invullen van de reserveringsaanvraag. Alleen dan kan verhuurder de huurder een passend aanbod doen.
2. Indien de huurder een daktent wil huren of advies/assistentie van verhuurder wil bij het monteren van het gehuurde, moet de huurder bij de (reserverings-)aanvraag in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
a. Het merk, type en bouwjaar van het voertuig (bijvoorbeeld Mercedes C 220 CDI-5deurs, bouwjaar 2012);
b. Het kenteken;
c. Het aantal deuren van het voertuig;
d. Of het voertuig al dan niet dakraillingen in de lengte van het voertuig heeft.
3. Verhuurder is niet verplicht een ontvangen (reserverings-)aanvraag te accepteren. Indien zij de (reserverings-)aanvraag accepteert, doet verhuurder de huurder na ontvangst een aanbod. Tenzij anders vermeldt, heeft dit aanbod een geldigheid van 3 werkdagen na datum aanbod. Binnen deze termijn kan de huurder het aanbod accepteren, bij gebreke waarvan het aanbod komt te vervallen. Het aanbod vervalt eveneens indien het gewenste product waarop de (reserverings-)aanvraag betrekking heeft, niet (meer) beschikbaar is. In dit laatste geval spant verhuurder zich in een ander passend aanbod te doen.
4. Verhuurder behoudt altijd het recht haar aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
5. Een samengesteld aanbod verplicht verhuurder niet tot de verhuur van een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs.
6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de huurder verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag verhuurder de opgegeven huurprijs en/of aflevertermijn aanpassen.
7. Het aanbod en de huurprijs gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.
8. Verhuurder zal haar aanbod zo zorgvuldig mogelijk formuleren, maar is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in dit aanbod.
9. Getoonde (afbeeldingen of videopresentaties van) modellen evenals opgaven van kleuren, (technische) specificaties, afmetingen, gewichten, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Ook kan het voorkomen dat aan een model kleine wijzigingen zijn uitgevoerd. Derhalve kan de huurder geen rechten ontlenen aan bedoelde afbeeldingen, omschrijvingen e.d.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder (tijdig) heeft ingestemd met het aanbod van verhuurder, waarna verhuurder de gemaakte afspraken vastlegt in een schriftelijke overeenkomst.
2. Verhuurder en huurder zijn gebonden aan:
a. mondelinge afspraken;
b. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de huurder of zodra verhuurder – zonder tegenwerping van de huurder – met de uitvoering van de afspraken of overeenkomst is begonnen.
Artikel 4: Inschakeling derden
Als verhuurder dit nodig acht, mag zij derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 5: Informatie van de huurder
De huurder zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door verhuurder gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. Verhuurder neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt verhuurder de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
Artikel 6: Waarborgsom
1. Verhuurder mag een waarborgsom vaststellen die de huurder vóór ingang van de huurperiode aan verhuurder moet voldoen.
2. Indien de huurder de waarborgsom niet betaalt, mag verhuurder de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling – met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden of de overeenkomst opschorten totdat er alsnog betaald is. Een en ander, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.
3. De huurder mag de waarborgsom niet beschouwen als een vooruitbetaling op de verschuldigde huurprijs.
4. Verhuurder beheert de waarborgsom tijdens de huurperiode. Bij het einde van de overeenkomst betaalt verhuurder de waarborgsom zo spoedig mogelijk terug aan de huurder, met dien verstande dat verhuurder alle voor rekening van de huurder komende kosten en schade mag verrekenen met de ontvangen waarborgsom. verhuurder vergoedt geen rente over de waarborgsom. Indien bedoelde kosten en schade het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, ontvangt de huurder een factuur voor het restantbedrag.
Artikel 7: Huurperiode, huurprijs en aanbetaling
1. De huurperiode (inclusief de datum – en zo mogelijk het concrete tijdstip – van afhalen en retourneren van het gehuurde), de huurprijs, de aanbetaling en eventuele eenmalige boekingskosten worden in de overeenkomst vastgelegd.
2. Bij huurperioden van een week of korter berekent verhuurder een toeslag ad € 15,00 naast de overeengekomen huurprijs.
3. Tenzij partijen anders overeenkomen, moet de huurder de huurprijs als volgt aan verhuurder voldoen:
– een volledige betaling van 100% van de overeengekomen huurprijs bij het afhalen van de daktent met toebehoren.
4. De huurder moet het gehuurde zelf afhalen bij verhuurder. Indien overeengekomen, kan verhuurder daarbij het gehuurde – bij wijze van service – op het door de huurder gewenste voertuig monteren.
5. Verhuurder mag de huurder bij afhalen vragen zich te identificeren.
6. Indien de huurder het gehuurde wil (laten) monteren op een ander voertuig dan het voertuig dat hij bij de (reserverings-)aanvraag heeft opgegeven, informeert de huurder verhuurder uiterlijk 14 dagen voor ingang van de huurperiode over dit vervangende voertuig, zodat verhuurder kan beoordelen of het gehuurde geschikt is voor het vervangende voertuig en de huurovereenkomst – indien nodig – kan aanpassen,
7. De huurder is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip van afhalen. De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door verhuurder retour is ontvangen. De dag van ophalen en de dag van retournering gelden als een volledige huurdag. Bovendien heeft te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de huurder geen invloed op de overeengekomen huurperiode.
8. Indien de huurder de overeengekomen huurperiode wil verlengen, moet hij dit altijd tijdig met verhuurder overleggen. Indien verlenging niet mogelijk is, moet de huurder het gehuurde gewoon op de overeengekomen dag retourneren.
9. Tussen partijen overeengekomen data en tijdstippen van ophalen en retourneren zijn voor verhuurder van wezenlijk belang, omdat het gehuurde soms dezelfde dag alweer voor een derde beschikbaar moet zijn. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de huurder toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de huurder. Verhuurder kan dan van de huurder betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade, mede met het oog op de al overeengekomen verhuur aan derden.
10. Tenzij anders overeengekomen, betreft de huurprijs een weekprijs en is deze inclusief BTW, maar exclusief de eventuele toeslag zoals vermeld in lid 2.
Artikel 8: Montage van het gehuurde
1. Op verzoek van de huurder kan verhuurder het gehuurde – kosteloos en bij wijze van service – op het voertuig van de huurder monteren of de huurder hierover adviseren.
2. Verhuurder adviseert voor de montage alleen de originele dakdragers van het automerk van het voertuig of dakdragers van het merk Thule. Verhuurder voert de montagewerkzaamheden alleen uit bij wijze van service, de huurder blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de montage en de nacontrole hierop, zowel voorafgaand aan het gebruik als tijdens het gebruik, gerekend vanaf het moment van monteren.
3. Indien het gehuurde niet juist of onvoldoende geborgd is gemonteerd op het voertuig en hierdoor geheel/gedeeltelijk verloren gaat of – in welke vorm dan ook – schade veroorzaakt aan het voertuig/andere eigendommen van de huurder of aan voertuigen/eigendommen van derden, bijvoorbeeld tijdens het vervoer/transport of door de opstelling van het voertuig, is Verhuurder nimmer aansprakelijk voor deze schade.
4. Bij de montage doet verhuurder er wel alles aan om te zorgen dat het gehuurde past op het door de huurder opgegeven voertuig. Echter, de huurder blijft altijd zelf verantwoordelijk. Indien het gehuurde niet past door toedoen van de huurder – bijvoorbeeld omdat het aangeboden voertuig niet overeenkomt met de gegevens die de huurder voorafgaand aan de montage -, is verhuurder niet aansprakelijk voor schade die de huurder hierdoor lijdt, zoals een vertraging bij het in gebruik nemen van het gehuurde. Tenzij partijen in de concrete situatie anders overeenkomen, maakt dit niet dat de huurperiode later ingaat of de huurprijs pas later verschuldigd is.
5. Indien het voor verhuurder kenbaar is dat de montage niet veilig kan worden uitgevoerd of montage van het gehuurde op een later tijdstip problemen kan geven voor de veiligheid van de huurder of de verkeersveiligheid, zal verhuurder dit melden aan de huurder. Indien verhuurder op dat moment geen passende oplossing kan bieden, zal zij al van de huurder ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen. Deze terugbetaling kan echter nooit meer zijn dan de overeengekomen huurprijs en waarborgsom. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor kosten in verband met – bijvoorbeeld – het niet doorgaan van de vakantie van de huurder en hieruit voortvloeiende kosten of aanspraken van derden.
Artikel 9: Eigendom
1. Het gehuurde blijft altijd eigendom van verhuurder. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, mag de huurder het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen. De huurder voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is en doet ook verder alles dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden om de eigendomsrechten van verhuurder veilig te stellen.
2. De huurder informeert verhuurder direct indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – waaronder fiscaal bodembeslag – of gegronde vrees hiervoor. De huurder informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van verhuurder.
3. Indien de huurder zich het gehuurde op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde en doet verhuurder aangifte bij de daartoe bevoegde instantie.
Artikel 10: Gebruik – onderhoud – herstel
1. De huurder zorgt er voor dat:
a. hij het gehuurde conform de door verhuurder gegeven of verstrekte instructies, handleidingen, gebruiks- of behandelingsvoorschriften e.d. gebruikt;
b. hij het gehuurde niet met meer personen gebruikt dan hij bij de (reserverings-)aanvraag heeft aangegeven en/of op de website of overeenkomst is aangegeven;
c. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade/beschadigingen evenals voor verlies en diefstal en meldt deze direct na ontstaan of constatering aan verhuurder onder opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Dit kan 1) per e-mail via detentenwinkel@gmail.com of 2) telefonisch via telefoonnummer 0031654618624.
d. het gehuurde gedurende de huurperiode in ieder geval verzekerd is voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade, verlies (al dan niet door diefstal) en tenietgaan van het gehuurde middels -bijvoorbeeld – een goede reis-, annulerings- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, vergoedt de huurder aan verhuurder een schadevergoeding ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
2. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag herstel van schade of defecten en het vervangen van kapotte onderdelen alleen worden uitgevoerd door verhuurder. Indien verhuurder toestemming geeft voor herstel/reparatie door een derde partij ter plaatse, overlegt de huurder direct bij terugkeer een gespecificeerde nota hiervan aan verhuurder. Bij vervanging van onderdelen, levert de huurder de vervangen onderdelen na afloop van de huurperiode in bij verhuurder.
3. Indien tijdens de huurperiode ontstane schade, defecten e.d.;
a. niet te wijten is/zijn aan de huurder;
b. de huurder deze schade, defecten e.d. conform lid 1 sub c aan verhuurder heeft gemeld en het daarbij – in overleg met verhuurder – niet mogelijk is gebleken deze schade, defecten e.d. ter plaatse te (laten) herstellen;
c. de huurder als gevolg van deze schade, defecten e.d. het gehuurde (al dan niet tijdelijk) niet kon gebruiken;
zal verhuurder de hierdoor door de huurder geleden schade – zoals de kosten van een alternatieve, vergelijkbare overnachtingsplaats – vergoeden tot een maximum van de overeengekomen huurprijs over de volledige huurperiode, tenzij de huurder kan aantonen dat de door hem geleden schade dit bedrag van de huurprijs overstijgt. Ter onderbouwing van zijn schade overlegt de huurder aan verhuurder facturen, bonnetjes e.d. van een eventuele reparatie, de alternatieve overnachtingsplaats e.d.
4. Indien er sprake is van diefstal of de schade is ontstaan door een strafbaar feit (bijvoorbeeld vandalisme), doet de huurder zo spoedig mogelijk aangifte. Indien het noodzakelijk is dat verhuurder zelf aangifte doet, verstrekt de huurder alle hiervoor relevante informatie direct na ontdekking/het ontstaan van de schade aan verhuurder.
5. De huurder mag alleen wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. De kosten van deze wijzigingen/aanpassingen zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder beslist bij het eindigen van de overeenkomst of de huurder de aange¬brach¬te wijzigingen/aanpassingen al dan niet moet verwijderen. Indien Verhuurder verwijdering verlangt, brengt de huurder het gehuurde op eigen kosten terug in de staat waarin hij het gehuurde bij aanvang van de huurperiode heeft ontvangen.
Artikel 11: Klachten
1. De huurder controleert het gehuurde direct bij ontvangst. Hij meldt de hierbij geconstateerde zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. op dat moment aan verhuurder, zodat deze kunnen worden aangetekend op de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke melding, wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan de huurder ter beschikking te zijn gesteld.
2. Overige klachten meldt de huurder direct na ontdekking aan verhuurder, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.
3. De huurder stelt verhuurder in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk (en mogelijk) is dat verhuurder de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de huurder, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
4. Geen klachten zijn mogelijk indien er na ontvangst door de huurder – al dan niet technische -aanpassingen/wijzigingen zijn aangebracht aan het gehuurde of de huurder – zonder voorafgaande toestemming van verhuurder – zelf reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde heeft uitgevoerd/laten voeren.
Artikel 12: Retournering van het gehuurde
1. De huurder zorgt er voor dat hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat waarin het gehuurde zich bij ontvangst bevond – behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik -, schoon, droog en inclusief bijgeleverde toebehoren en onderdelen aan verhuurder retourneert.
2. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct na retournering. De huurder mag bij deze inspectie aanwezig zijn. Kosten in verband met tenietgaan/vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en te maken noodzakelijke kosten om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond, zoals reinigings- en/of reparatiekosten, zijn – behoudens normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage – voor rekening van de huurder.
3. Indien de huurder het gehuurde – om welke reden dan ook – niet (tijdig) retourneert, is hij per direct in verzuim. De huurperiode wordt dan – zonder dat verhuurder dit hoeft te melden – telkens met één dag verlengd en de huurder is verplicht de hiermee gemoeide huurprijs en bijkomende schade van verhuurder te vergoeden, zoals kosten voor het inhuren van vervangende zaken. Indien retournering van het gehuurde onmogelijk blijkt, is de huurder gehouden aan verhuurder de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst te vergoeden.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Verhuurder staat gedurende de huurperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het gehuurde maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Buiten de expliciet overeengekomen of door verhuurder gegeven garanties aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid.
3. Verhuurder is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van verhuurder voor gevolgschade, zoals vertragingsschade, gevolgschade aan het voertuig van de huurder/voertuigen van derden, schade aan overige eigendommen van de huurder/derden en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. De huurder neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
5. Indien verhuurder aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van verhuurder altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door verhuurder gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van verhuurder beperkt tot maximaal de huurprijs voor het gehuurde.
6. Uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de huurder verhuurder hiervoor aanspreken.
7. Verhuurder is niet aansprakelijk – en de huurder kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het gehuurde of gebruik in strijd met de door/namens verhuurder verstrekte instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen of behandelingsvoorschriften;
b. fouten of onvolledigheden in de door/namens de huurder aan verhuurder verstrekte informatie, waaronder onjuiste/onvolledige informatie over het voertuig waarop de huurder het gehuurde wilde gebruiken;
c. van buiten komende oorzaken waartegen het gehuurde normaliter en in alle redelijkheid niet bestand is, zoals storm, extreme regen, hagel of sneeuw, onweer/bliksem, windhozen, overstroming, statische elektriciteit, brand, ontploffing, overbelasting, vandalisme e.d.;
d. of doordat door/namens de huurder reparaties of overige werkzaamheden/bewerkingen aan het gehuurde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van verhuurder.
8. De huurder is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van verhuurder of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal verhuurder de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
Artikel 14: Betaling
1. Verhuurder mag altijd – naast een eventuele waarborgsom – een aanbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 3 over voldoening van de aanbetaling en restantbetaling en tenzij partijen anders overeenkomen of op de website anders wordt vermeld, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze/de overeengekomen betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de daarvoor geldende termijn niet volledig is betaald, is de huurder aan verhuurder een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
4. Indien betaling uitblijft, geeft verhuurder aan de huurder bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de huurder:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag verhuurder de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag verhuurder de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling – door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft verhuurder ook indien zij al voordat de huurder in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen.
7. Ontvangen betalingen brengt verhuurder eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid
1. Verhuurder mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden op het tijdstip waarop de huurder:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De huurder informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 16: Overmacht
1. Bij overmacht van de huurder of verhuurder, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van verhuurder wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van verhuurder, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij verhuurder: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van verhuurder of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen en het verloren/teniet gaan of beschadigd raken van het gehuurde op een zodanig tijdstip dat verhuurder het gehuurde in redelijkheid niet kan hebben vervangen of hersteld bij aanvang van de huurperiode.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de huurder zijn verplichtingen jegens verhuurder tot aan dat moment nakomen.
Artikel 17: Annulering
1. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag de huurder de overeenkomst voor ingang van de huurperiode bij aangetekende brief annuleren. Daarbij is de huurder gehouden gelijktijdig met de annulering een annuleringsvergoeding aan verhuurder te voldoen gelijk aan:
1. 25% van de huurprijs bij annulering tot uiterlijk 120 dagen vóór ingang van de huurperiode;
2. 50% van de huurprijs bij annulering vanaf 119 dagen tot en met 31 dagen vóór ingang van de huurperiode;
3. 75% van de huurprijs bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 15 dagen vóór ingang van de huurperiode;
4. 100% van de huurprijs bij annulering binnen 14 dagen vóór ingang van de huurperiode.
2. Verhuurder mag de verschuldigde annuleringsvergoeding verrekenen met een al ontvangen aanbetaling en/of waarborgsom en eventuele tegenvorderingen van de huurder. Het restantbedrag betaalt verhuurder zo spoedig mogelijk terug aan de huurder. Betaalde reserveringskosten blijft de huurder verschuldigd, deze worden niet terugbetaald.
3. De huurder vrijwaart verhuurder voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder, maar verhuurder behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de huurder.
3. Ongeacht de keuze van verhuurder, behoudt de huurder altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De huurder moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan verhuurder.
4. Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, mag verhuurder er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de huurder gevestigd is.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop